Privatumo politika

Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje Privatumo politikoje Jums, portalo https://www.baltosiospirstines.lt/ (toliau - Portalas) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip Visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“ (juridinio asmens kodas: 303473851, registruotos buveinės adresas: Taikos g. 14-63, Utena, Lietuvos Respublika, buveinės adresas: Gedimino pr. 1 („NVO Avilys“), Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Asociacija) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate apsilankę Portale, susisiekę su mumis el. paštu ar telefonu, ar apsilankę Asociacijos buveinėje.

Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Asociacijos asmens duomenų tvarkymo tvarkos apraše.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Jums apsilankius Portale, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu ar apsilankius Asociacijos buveinės adresu, galime rinkti Jūsų asmens duomenis:

 • vidaus administravimo tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Asmens duomenys tvarkomi narystės, kadencijos, darbo santykių laikotarpiu ir jiems pasibaigus;
 • renginių organizavimo tikslais tvarkomi šie duomenys: dalyvio vardas, pavardė, gyvenamoji savivaldybė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, maitinimosi poreikiai. Taip pat dalyvio vieno iš tėvų/globėjų vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu dalyvis yra nepilnametis asmuo iki 18 metų. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei du metus po renginio, išskyrus atvejus, kai galimų būsimų renginių organizavimui gali būti reikalingi asmens duomenys, kurie tvarkomi neribotą laiką, ir kitus LR teisės aktuose numatytus atvejus;
 • „Baltųjų pirštinių“ valdymo organų veiklos organizavimo tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Asmens duomenys tvarkomi valdymo organo kadencijos laikotarpiu;
 • „Baltųjų pirštinių“ biuro veiklos organizavimo tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Asmens duomenys tvarkomi darbo ar savanorystės biure laikotarpiu;
 • „Baltųjų pirštinių“ regionų ir savivaldybių koordinatorių, stebėtojų veiklos organizavimo tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita duomenų subjekto iniciatyva pateikta informacija. Asmens duomenys tvarkomi jų veiklos laikotarpiu ir penkerius metus po veiklos laikotarpio, išskyrus duomenų subjekto asmens kodą, kuris tvarkomas iki jo pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai ir patvirtinimo dėl tapimo stebėtoju gavimo;
 • archyvavimo tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos, pareigų vykdymo laikotarpis. Asmens duomenys tvarkomi 10 metų laikotarpiui, išskyrus Baltosios pirštinės veiklos dokumentus, įrodančius veiklos tęstinumą, kurie yra tvarkomi neribotą laikotarpį, nebent teisės aktai nurodo kitaip;
 • kandidatų į „Baltųjų pirštinių“ organus ir biuro pozicijas administravimo tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, motyvacinis laiškas, gyvenimo aprašymas ir juose pateikti duomenys (jeigu nurodyta: nuotrauka, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, esama ir buvusios darbovietės, gimimo data, esama ir buvusios studijų institucijos, pareigos ir kita pateikta informacija). Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei mėnesį po rinkimų ar atrankos į atitinkamą poziciją;
 • vidinės komunikacijos su esamais ir buvusiais „Baltųjų pirštinių“ valdymo organų nariais, biuro nariais, regionų ir savivaldybių koordinatoriais, stebėtojais tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Asmens duomenys tvarkomi neribotą laiką, nebent teisės aktai numato kitaip;
 • išorinės komunikacijos tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, nuotrauka, pareigos. Asmens duomenys tvarkomi iki kadencijos arba darbo sutarties pabaigos;
 • sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, individualios veiklos pažymos numeris, banko sąskaitos numeris. Asmens duomenys tvarkomi iki sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo;
 • finansinių atsiskaitymų tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos, banko sąskaitos numeris. Asmens duomenys tvarkomi iki savanoriškos veiklos arba darbo sutarties galiojimo pabaigos ar kalendorinių metų pabaigos;
 • asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elekroninio pašto adresas, skundo prašymo ar pareiškimo data ir numeris „Baltųjų pirštinių“ gautų dokumentų registre, skunde, prašyme ar pareiškime nurodyta informacija (įskaitant ir specialiųjų kategorijų asmens duomenis), skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo rezultatas, skundo , prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo metu gauta informacija, „Baltųjų pirštinių“ atsakymo į skundus, prašymus ar pareiškimus data ir numeris „Baltųjų pirštinių“ siunčiamų dokumentų registre. Asmens duomenys tvarkomi vienerius metus po skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo pabaigos, nebent teisės aktai numato kitaip.

Kaip gauname Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis galime gauti:

 • iš Jūsų, kai pateikiate mums su mumis bendraudami ar vykdydami kitą teisėtą veiklą savo ar kito asmens vardu;
 • iš asmens, kuris su mumis bendradarbiauja ar vykdo kitą teisėtą veiklą Jūsų vardu.

Asmuo, bet kokiu būdu teikiantis mums kito asmens duomenis, yra atsakingas už tokių duomenų teisingumą ir teisėtumą bei teisės aktų nustatyta tvarka privalo informuoti asmenis, kurių asmens duomenis teikia, apie jų asmens duomenų perdavimą mums, įskaitant duomenų perdavimo tikslus.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 94/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai, užtikrinant teisėtumo sąžiningumo, skaidrumo, tikslo apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, tikslumo, saugojimo trukmės apribojimo, vientisumo ir konfidencialumo principų įgyvendinimą. Įstaiga, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kaip naudojami Jūsų asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate per socialinės žiniasklaidos priemones?

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:

Rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų privatumo politikas ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėju, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t.y. informacinių technologijų paslaugų teikėjai, mokėjimo paslaugų teikėjai, buhalterinių paslaugų teikėjai, auditoriai, teisininkai, konsultantai, ir tvarko Jūsų duomenis Asociacijos, kaip duomenų valdytojo, vardu.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų slaptumą.

Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu [email protected];
 • siunčiant paštu adresu Gedimino pr. 1 („NVO Avilys“), LT-01103 Vilnius, Lietuvos Respublika;
 • atvykus į Asociacijos buveinę, adresu Gedimino pr. 1 („NVO Avilys“), LT-01103 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Išimtiniais atvejais, atsakymo pateikimas gali būti atidėtas iki 60 dienų.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Portale dienos.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Portale. Apačioje nurodoma „Atnaujinimo data“, kuri leidžia Jums sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais – skambinant nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

Visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“

Juridinio asmens kodas: 303473851

Adresas: Gedimino pr. 1 („NVO Avilys“), LT-01103 Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel.: +370 633 13177

El. paštas: [email protected]

Atnaujinimo data: .